Beleidsplan STICHTING 4 SWEET SOCIAL:

Stichting 4 sweet social bestaat al sinds augustus 2016 en is een officiële stichting geworden op 15 maart 2017.
In het beleidsplan wordt de koers van de Stichting voor de komende jaren nader uiteengezet.
Omwille van transparantie wordt het beleidsplan gepubliceerd op de website www.stichting4sweetsocial.nl
Wij hopen dat u, na het lezen van dit beleidsplan, een goed beeld heeft gekregen van de uitdagingen die voor ons liggen en dat u de plannen van de stichting van harte gaat ondersteunen.

Aanleiding oprichten Stichting stichting 4 sweet social.

Oprichting

In het jaar 2016 zijn we opgericht door een paar vrienden  die iets wilden doen voor kinderen, maar ook voor volwassenen.
Stichting 4 sweet social is een onafhankelijke stichting. Deze stichting is opgericht voor mensen om even de zorgen en de stress van hun dagelijkse leven, naar de achtergrond te laten zakken. Door eigen ervaringen zijn we wijzer geworden en beschikken wij over een groot inlevingvermogen.

Het is voor ons makkelijker te begrijpen wat bijvoorbeeld ziektes met iemand kunnen doen.
De blijdschap van de kinderen, maar ook de volwassenen, als ze bij een activiteit aanwezig zijn geweest.

Wij gaan samenwerkingen met hart en ziel aan.
Deze vrienden, hebben gemeend om iets op te willen zetten en zich in te zetten voor personen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

Ondertussen is de groep vrijwillige vrienden uitgebreid naar ongeveer 25.
Deze groep vrienden zetten zich in voor diverse doelgroepen en zouden graag op een positieve manier  willen laten zien dat we het leven wat aangenamer kunnen maken voor velen die onder de doelgroepen vallen.

Belangrijk

We zijn dus niet ontstaan/ afgeleid van één van de Nederlandse stichtingen.

Het dagelijks bestuur van de Stichting bestaat uit een 3-tal personen. Minimaal is er 4x per jaar overleg tussen de founders en bestuur, indien nodig vaker.

Doelstellingen en Beleid:

Doelstellingen

De doelstellingen zijn vastgelegd in de oprichtingsakte.
De stichting heeft ten doel:

 • Het inzetten voor o.a. zieke, verstandelijke en/of lichamelijk beperkte kinderen en het inzetten tegen kindermishandeling / misbruik in welke vorm dan ook, het opkomen van belangen van minder validen, en uitsluiting van de samenleving.
 • Deze steun willen wij geven door deze kinderen of volwassenen mee te nemen met ons.
 • Het geven van voorlichting door middel van presentaties op lagere scholen en andere locaties.

 

 

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • Het enthousiasmeren van belangstellenden en het werven van leden, supports  en donateurs.
 • Het benaderen van fondsen en het aantrekken van sponsorgelden.
 • Het verkopen van – en ten behoeve van – aan de stichting gerelateerde artikelen, dit om gelden te genereren voor de doelstelling.
 • Het inzamelen van geld voor personen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, middels het organiseren van events en sponsoractiviteiten op dit gebied.
 • Ontwikkelen van merchandise en verkoop daarvan.
 • De website  verbeteren.
 • Een open en duidelijke communicatie via de website

Het beheer van het vermogen 

Uitgangspunt is dat het vermogen wordt besteed aan de doelstellingen van de stichting.

 • Als er een situatie ontstaat dat gelden voor langere tijd onder beheer van de stichting vallen (bijv. giften welke nog niet direct worden besteed), dan zal de stichting zorg dragen voor een zo hoog mogelijk rendement.
 • Omdat de stichting geen risico mag en wil nemen zal dit beperkt blijven tot een separate spaarrekening.
 • Elk besluit tot afwijking van deze beleidsregel dient met instemming van het volledige bestuur genomen te worden. Kosten verbonden aan dit beheer dienen, voor zover mogelijk, gedekt te worden door opbrengst uit het rendement van het vermogen.

Financiëel beleid


De stichting zal zich inspannen om de operationele kosten zo laag mogelijk te houden, zonder de doelen van de stichting daarmee te compromitteren.
Binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar zal een financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar opgemaakt worden door de penningmeester van de stichting ondertekend door de 3 bestuursleden van het dagelijks bestuur.

Beloningsbeleid:

Stichting 4 sweet social is een Stichting zonder winstoogmerk en geeft daarom geen enkele beloningen of vergoeding aan bestuur / members en/of supporters.( anders als in de statuten is weer gegeven)

Iedere vrijwilliger zet zich dan ook volkomen belangeloos in voor de stichting.

Donaties zijn welkom op rekening:

NL17ABNA0246151625 t.n.v. Stichting 4 sweet social